• Rada Rodziców

    • Rada rodziców jest społecznym organem reprezentującym wszystkich rodziców uczniów szkoły.

     Kadencja rady rodziców trwa jeden rok szkolny. Rada rodziców współpracuje z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole. Terenem działania rady rodziców jest budynek szkoły. Rada rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

     Rada rodziców w roku szkolnym 2023/2024
     Przewodniczący - Mariusz Komuniewski 

     Zastępca Przewodniczącego -
     Marzena Myszkowska
     Sekretarz - Adam Ratajewski

     Dobrowolne wpłaty można dokonywać na

     KONTO RADY RODZICÓW:

     97 1020 1752 0000 0802 0170 4345
     Serdecznie dziękujemy :-)