• Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej

    • MATEMATYKA -INDYWIDUALIZACJIA I EKSPERYMENT W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ.     Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo-technicznych 700 uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt.

     Projektem objętych zostanie także 80 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy podniosą swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijania umiejętności myślenia matematycznego i naukowo-technicznego.

     Efekty realizacji projektu:
     - doposażenie bazy dydaktycznej 15 elbląskich szkołach podstawowych polegające na utworzeniu Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania w Szkole Podstawowej nr 19 w Elblągu oraz wyposażeniu szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki w oparciu o eksperyment uczniów kl. II i III szkół podstawowych,

     - doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli matematyki edukacji wczesnoszkolnej, które obejmie podniesienie umiejętności zawodowych 10 nauczycieli trenerów (5 merytorycznych i 5 obsługi technicznej) poprzez certyfikację i nadanie im uprawnień do prowadzenia szkoleń dla 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego w obszarze innowacyjnych metod,

     - kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o eksperyment, podczas zajęć dodatkowych, dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających i kół zainteresowań z matematyki 700 uczniów klas II-III w 15 elbląskich szkołach podstawowych.

     W rezultacie wdrożenia projektu zostaną stworzone warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w 15 SP na poziomie edukacji w klasach I-III.

     Tytuł projektu: Matematyka-indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej
     Wartość projektu: 4 432 128,75 zł
     Dofinansowanie: 4 199 128,75 zł
     Wkład Funduszy Europejskich: 3 767 309,43 zł
     Okres realizacji projektu: 1.10.2019-30.09.2022.


     Regulamin rekrutacji w projekcie
     pt. "Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej"
      (kliknij)